Lūgšana

Pasaulē nav neviena tik teicama lūgšana kā Svētā lūgšana, jo tai piemīt tā sevišķā īpašība, ka Dievs to uzklausa labprāt. Mēs nedrīkstam to apmainīt pat ne par visu pasaules bagātību. /Mārtiņš Luters/

Mūsu Tēvs debesīs [Pater Hemon] (orģinālā sengrieķu valodā)

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου•
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον•
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν•
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας•
ἀμήν.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība, Tavs prātslai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Lutera rīta lūgšana

Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi: pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavas svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen!

Lutera vakara lūgšana

Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi Savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi: piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un Savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen!

 

Galda dziesmas:

Svētī, Kungs, tās dāvanas,

Ko no augšienes Tu dodi,

Svētī mūsu lūgšanas,

Mūs uz pateikšanu modi!

Kad mēs ēdam, kad mēs dzeŗam,

Lai uz Tevi acis veram! Āmen.

 

Pateicību pienesam Tev,

Dievs, visa devējam.

Tu dod maizi dienišķo;

Nāc, mēs lūdzam, svētī to! Āmen.

 

Zvēriņus Tu barot vari,

puķītēm Tu dzert, Kungs, dod,

Tu par mani gādā arī,

mīļais Dievs, Tev pateicos! Āmen.

 

Debestēvs, mēs lūdzamies:

Saviem bērniem piestājies,

Svētī maizi dienišķo, Svētī arī dienu šo!

Kad Tu klāt, kur galds ir klāts,

Tad ik viens top stiprināts;

Kad ar Tevi sākas rīts,

Gaišs top vakars sagaidīts. Āmen.

 

Visas labas dāvaniņas,

Kungs, no Tavām rokām nāk.

Svētī nu, ka baudot viņas,

sirsniņa Tev pateikt māk. Āmen.

 

Dievs ir liels un Dievs ir labs,

par mums visiem gādādams.

Dieva roka pabaro,

dod mums maizi dienišķo.Āmen.

 

Aizlūgšanas un pateicības

Viens no veidiem, kādā Balvu draudze vēlas kalpot līdzcilvēkiem, ir aizlūdzot par viņu vajadzībām. Tev nav jābūt Balvu draudzes loceklim vai apmkelētājam, lai nāktu ar savu aizlūgšanas vajadzību. Mēs ticam, ka Dievam rūp ikviena cilvēka dzīve, un būsim pateicīgi, ja ļausi par sevi aizlūgt. Pieteikt aizlūģšanu tu vari divejādi. Atnākot uz draudzi pie mācītāja (tel.29638005), vai rakstom mums. IESNIEGT AIZLŪGUMU