Svētdarbības

Kā iestāties draudzē?

Sarunas un mācības tiem, kuri vēlas saņemt Kristību un iestāties draudzē notiek piektdienās 18:15 Balvu pamatskolas biblotekā.
Apustulis Pēteris saka: “Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.” Pēt.3:15

Kas ir Kristība?

Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda Pēdējās tiesas dienā, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk 16:16) Caur Kristību cilvēks top par kristīgās draudzes locekli.

Kas nepieciešams, lai varētu saņemt Kristību? Nokristīt bērnu?

Vest savus bērnus pie kristības ir kristīgu vecāku pienākums Luteriskajā Baznīcā. Pievedot pie kristības bērnu, viņa vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā apsola bērnu audzināt kristīgajā ticībā.

Ja kristīties grib pieaugušais, tad Kristību kandidātam jāapmeklē iesvētes nodarbības, kurā jāapgūst kristīgas ticības pamatlietas, kas apkopotas Mārtiņa Lutera Mazajā katehismā, un jāapmeklē dievkalpojumi. Pēc iesvētes mācības kandidātam jāapliecina sava ticība. Reizē ar kristībām pieaugušais tiek arī iesvētīts un kļūst par pilntiesīgu draudzes locekli.

Kas nepieciešams lai salaulātos baznīcā?

 Laulība ir mūža savienība, kuru katram kristietim pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē – solīties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Ja nav šķēršļu laulības noslēgšanai un esat ar mācītāju vienojušies par noteiktu kāzu datumu, tad ne vēlāk, kā mēnesi pirms laulību datuma, jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļa izņemtu izziņu mācītājam.