Balvu, Viļakas, Tilžas, Kārsavas Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2018. gadā

29. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

30. septembrī plkst.15:00 Kamoļkalna kapsētā

30. septembrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

30. septembrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

6. oktobrī plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

6. oktobrī plkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

7.oktobrī plkst.17:00 Garosilu kapsētā

7.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

13. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

13. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

20.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

20. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

27.oktobrī plkst.17:00 Jaškovas kapsētā