Blog Archives

Filmu vakarā…

exodus_

Ziemassvētku dievkalpojumi

Balvu draudzē

24.decembrī 18.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojumbalvu dievnams

25.decembrī 10.00 Ziemsvētku dievkalpojums

28.decembrī 10:00 Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

31.decembrī 18:00 Gada noslēguma dievkalpojums

31.decembrī 23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

4.janvārī 10:00 Svētdienas dievkalpojums ar Ziemsvētku sadraudzību

6.janvārī 18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

 

Viļakas draudzē

24.decembrī 15.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

31.decembrī 18:00 Gada noslēguma dievkalpojums

11.janvārī 12:00 Svētdienas dievkalpojums ar Ziemsvētku sadraudzību

 

Tilžas draudzē

25.decembrī 13.00 Ziemsvētku dievkalpojums

28.decembrī 13:00 Gada noslēguma dievkalpojums ar Ziemsvētku sadraudzību

 

Kārsavas draudzē

25.decembrī 16.00 Ziemsvētku dievkalpojums ar sadraudzību

 

Adventa pirmā svētdiena, Jauns baznīcas gads

Šī ir Adventa, kas atrodas starp divām Kristus Adventām-Viņa pirmo atnākšanu un Viņa otro nākšanu, kas vēl būs.  Jēzus Pats runā (Lk.21.25-33) mudinot mūs redzēt daudzās zīmes, ka Dieva valstība ir tuvu. Pirmajā un otrajā Adventa svētdienā lūkojamies uz Kristus otro atnākšanu, trešajā un ceturtajā Adventa svētdienā gaidot atskatāmies uz Kristus nākšanu, kas jau bijusi.

DSCF4641

„Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” Un Viņš tiem teica līdzību: “Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs!”
(Lk.21:25-33)

Šovakar filmu vakars draudzes namā BET STUNDA NĀK

89812561

Mirušo piemiņas diena, Mūžības svētdiena

Mirušo piemiņas diena Mūžības svētdienaLuterāņu baznīcas tradīcijā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta jau  no 1816.gada un tā vienmēr ir  Baznīcas liturģiskā gada pēdējā svētdienā, kas ir svētdiena pirms pirmā Adventa.

Mirušo piemiņas dienas  dievkalpojumā tiek iedegtas sveces skuju vainagā, pieminot draudzes mūžībā aizgājušos. Šī tradīcija saistīta ar Jāņa Atklāsmes grāmatā pieminēto godības vainagu, kuru saņems, tie, kas pēc šīs zemes cīņām sasniedz mūžību. Sveces tiek iedegtas arī pie aizgājušo draugu un tuvinieku kapu kopiņām, tādējādi apliecinot, ka viņu vieta ir  mūžīgās dzīvības un Kristus godības gaismā. Arī mūsu puses luterāņu draudzēs dvēseļu vainags allaž Mirušo piemiņas dienā ir klāts ar spīdošām svecītēm.

Mirušos mēs var pieminēt katrā dievkalpojumā, bet jo īpaši uz to esam aicināti Mirušo piemiņas dienā,  ar īpašu lūgšanu:
“Kungs Jēzu Kristu, Tu esi Augšāmcelšanās un Dzīvība, un ar savu krusta nāvi esi dzēsis mūsu grēka parādu un vainu, dodams mums mieru un salīdzinājumu ar Tēvu Debesīs un devis mums Mūžīgo Dzīvību pāri par nāves un iznīcības robežām, mēs tevi lūdzam: uzlūko žēlastībā, visas vainas izdzēsdams un grēkus piedodams, zināmus un nezināmus, apzinātus un neapzinātus, un dodi daļu pie Mūzīgās dzīvības līdz ar visiem apžēlotajiem Tavā Valstībā, mūsu mīļajiem aizsauktajiem, kurus šeit Tavā priekšā īpaši pieminam:” (seko vārdi, dzimtu uzvārdi un aizlūgšanas dziesma).

Ir  arī citas aizlūgšanas izvadot mirušo bērēs, kapu svētkos, svecīšu vakaros, pie aizgājēja četrdesmitās dienas pēc aiziešanas, tad balstās Svētajos Rakstos un baznīcas tradicijā, senatnē sēroja 40 dienas, pieminot israēlieši apraudāja Mozu 40 dienas. 40 ir zīmīgs skaitlis Svētajos Rakstos: ēbrēji tuksnesī ēda Debesu mannu 40 gadus; Mozus gavēja 40 dienas, saņemot baušļus; Ēlija 40 dienas un naktis gāja uz Horeba kalnu; Kungs Jēzus Kristus pēc kristības 40 dienas un naktis bija tuksnesī, bet pēc Savas augšāmcelšanās 40 dienas apustuļiem mācīja Debesu Valstības noslēpumus. Tādēļ arī 40 dienu laikā tiek aizlūgts par mirušā dvēseli, tai palīdzot uzvarēt tumsas kunga uzbrukumus un iegūt Debesu Valstību.

Un protams mēs varam pieminēt savus mūžībā aizsauktos viņu gadadienas, dzimšanas dienas un citās īpašās personīgās dienās. Kristieša nāves diena ir viņa dzimšanas diena jaunai, labākai dzīvei. Tā ir otrā dzimšana – Debesīm. Mīlestība nekad nebeidzas 1.Kor. 13:8a, tas nozīmē – nāve nesarauj mūsu mīlestības vienību ar Mūžībā aizsauktajiem: garā viņi ir kopā ar mums, šeit mītošajiem, un mēs savās sirdīs saglabājam dzīvu piemiņu. Arī mūsu Kungs iemiesojās, piedzima un mira, tādēļ savu aizgājēju īpašās dienās mēs viņu likteni attiecinām uz Mūžību un pieminam viņus Dieva priekšā Kristus dēļ.

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība.Kas man tic, tas dzīvos, kaut arī būtu miris.” (Jņ 11, 25)

Filmu vakars – NOASS Balvu ev. lut. draudzes namā 20. oktobrī pulksten 18:15

Noah Noass

svecīšu vakari

Evaņģēliski luterisko draudžuhttp://www.pargaujasnovads.lv/image.php?f=20120914093431_svecvakars.jpg&w=400

Svecīšu vakari 2014. gadā

 27. septembrī  Balvu kapsētā plkst. 18:00

28. septembrī Čudarienes kapsēta plkst.  19:00

4. oktobrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 17:00

4. oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00

5. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00

11. oktobrī  Andrakalna kapsētā plkst. 18:00

12. oktobrī  Garosilu kapsētā 18:00

18.oktobrī Priedaines kapsētā plkst.  17:00

19. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00

19. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst.  17:00

1.novembrī Pokratas kapsētā plkst. 16:00

2.novembrī Jaškovas kapsētā plkst.  16:00

8.novembrī  Miezāju kapsētā plkst. 15:00

Daugavpils diecezes bērnu nometne

2014NometneViskos

PAPILDINFORMĀCIJA!!!

 10.augustā  Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Varakļānu bērnus nogādās uz nometni ar autobusu.
Bērni tiekas un izbrauc plkst. 15:30 no Balvu baznīcas
                                           15:50 Rugājos “uz kalna”
                                           16:50 Rēzeknē pie luterāņu baznīcas
                                           17:35 ”Aglonas krustā”
                                           18:00 būs galapunktā
10. augustā Rīgas, Ogres, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Krustpils, Līvānu bērni brauc uz nometni ar vilcienu līdz Daugavpilij. Stacijā bērniem pretī būs autobuss. Ja vēlaties, lai tiek apmaksātas vilciena biļetes, obligāti tā ir jāsaglabā un jāatdod Dagnijai.
Vilciens pietur: Rīga 16:12
 Ogre 16:42             Aizkraukle 17:16      Pļaviņas 17:40            Krustpils 17:59            Līvāni 18:21               Daugavpils 19:08
Bērniem no Ilūkstes, Neretas, Daugavpils jābūt Daugavpils stacijā 19:00.
Ja kādus bērnus uz nometni nogādās ar citu – savu transportu –  lūgums to pēc iespējas drīzāk paziņot Dagnijai. Kā arī – tādā gadījumā netiek segti ceļa izdevumi.
Rīgā, atbildīgā par bērniem vilcienā būs Linda – 22106860, Kristofers – 20469494
no Ogres – Taiga – 25926976, Laura – 22064152, L’iva – 28381129
Lūgums, tiem, kas vēl nav samaksājuši dalības maksu, to izdarīt pēc iespējas ātrāk!
Sagatavojiet bērniem dienu skaitam un dažādiem laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus!!!
Atgādinājums: ārsta izziņa, izprintēta anketa – jāņem līdzi! Kā arī spilvens, guļammaiss, sega – pēc vajadzības, higiēnas lietas, peldlietas.
Kabatas nauda nav nepieciešama! Uzkodas – tikai ceļam!
Informācija par mājupceļu 17.augustā šeit tiks ievietota nedēļas otrajā pusē, lūdzu, sekojiet tai līdzi.

Informācija par nometni

Nometne notiek no 10.augusta līdz 17.augustam. Višķos. Nometnes programmā – Bībeles stundas, radošās darbnīcas, dziedāšana, svētbrīži, sports, utt.

      Līdzi jāņem : 1. guļamlietas – guļammaiss, spilvens, ja nepieciešams – sega, nakts tērps – pidžama/naktskrekls. Gulēšana lielās teltīs, pa grupiņām.

2. higiēnas lietas, dvielis, apģērbs – pietiekošs visām dienām, arī vēsam un lietainam laikam, apavi – gan siltam, gan lietainam laikam.

3. peldlietas – dvielis, peldkostīms/peldbikses.

4. ārsta izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1.augustā ( ar iekļautu informāciju par pedikulozes (galvas utis) pārbaudi; alerģijām, hroniskām saslimšanām; speciālo medikamentu lietošanu; veiktājām vakcinācijām).

                           5. anketa – aizpildītu jāņem līdzi uz nometni

                           6. tiem, kas nav samaksājuši – dalības maksu ieskaitīt kontā:

Dagnija Vaickovska, p.k. – 210387-11960, konta nr. – LV67UNLA0050004803182, ar norādi, ka par nometni un bērna vārds, uzvārds.

Nometnes laikā bērniem kabatas nauda nav nepieciešama. Mobilie telefoni jāuzmana katram bērnam pašam, ja ir vēlēšanās, telefonus varam uzglabāt pie grupiņu vadītājiem, tādā gadījumā, bērni ar vecākiem varētu sazināties konkrētā laikā no rīta vai vakarā.

Lūgums, našķus dot līdzi tikai autobusa/vilciena braucienam līdz nometnes vietai.

Tel.nr. informācijai – 26840337 – Dagnija,   26572829 – Einārs

!!! Informācija par nokļūšanu uz/no nometni, kā arī cita sekojošā informācija tiks ievietota – papildināta šeit – lūgums sekot tai līdzi.

pieteikuma anketa

Balvos atklāts jaunais luterāņu draudzes nams

afisa_001