Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2015. gadā

26. septembrī Balvu kapsētā plkst. 18:00
27. septembrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 17:00
27. septembrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00
4. oktobrī Čudarienes kapsēta plkst. 18:00
10. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00
11. oktobrī Garosilu kapsētā 18:00
17. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00
17. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst. 17:00
18. oktobrī Andrakalna kapsētā plkst. 17:00
24.oktobrī Priedaines kapsētā plkst. 16:00
1.novembrī Jaškovas kapsētā plkst. 15:00
7.novembrī Pokratas kapsētā plkst. 15:00
8.novembrī Miezāju kapsētā plkst. 15:00