Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Ev. lut. draudžu Svecīšu vakari 2021. gadā

18. septembrī plkst.14:00 Kamoļkalna kapsētā

18. septembrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

18. septembrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

25. septembrī plkst.15:00 Gaiļakalna kapsētā

25. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

2. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

2. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

9. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

9. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

16.oktobrī plkst.15:00 Miezāju kapsētā

16. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

17. oktobrī plkst.15:00 Jaškovas kapsētā