Zvaigznes diena

“Svece, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs”. 2.Pēt.1:19

Betlēmes zvaigzne vadīja austrumu gudros un palīdzēja viņiem atrast savu Pestītāju. Mums joprojām ir zvaigzne, kas var vadīt cilvēkus pie Kristus, ne tikai ļaudis no Austrumiem, bet visas pasaules ļaudis. Visā pasaulē ir daudz cilvēku, kas devušies ceļā meklēt garīgu gaismu, arī mēs. Šī pasaule nespēj dot garīgu prieku un pilnīgu mieru, bet pats Dievs izlej gaismu par pasauli. Ir cilvēki kuriem ir kāda nojausma par lielo Dievu, Visaugstāko, un nu tie ir devušies ceļā meklēt kādu vēsti par Viņu.

Kungs Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies, ka rīta zvaigzne ir uzlēkusi pār mums un atnesusi mums patieso gaismu. Lai glābējs Dieva vārds top nests visiem ļaudīm pasaulē un dara tos līksmus par pestīšanu Tavā svētajā vārdā. Āmen.