Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2012. gadā

29. septembrī  Balvu pilsētas kapos plkst. 18:00

30. septembrī Pokratas kapsētā plkst. 18:00

6. oktobrī Čudarienes kapsēta plkst.  18:00

7. oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00

13. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 17:00

14. oktobris Priedaines kapsētā plkst.  17:00

21. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst.  16:00

27. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 16:00

28.oktobrī Jaškovas kapsētā plkst.  16:00

3.novembrī  Miezāju kapos plkst. 15:00

jaunais Dievkalpojumu saraksts 2012. gada rudenim

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīc

2. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

9. septembrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

16. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

23. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

30. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

7. oktobrī Pļaujas svētku un draudzes 110 gadu jubilejas

dievkalpojums plkst. 10:00

14. oktobrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

21. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00

28. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00

31. oktobrī Ticības atjaunošanas diena – Reformācijas svētku dievkalpojums plkst. 10:00

4. novembrī dievkalpojums plkst. 10:00

11. novembrī ģimeņu dievkalpojums plkst.10:00

18. novembrī Latvijas Valsts svētku dievkalpojums – 10:00

25. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 10:00

2. decembrī Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums – 10:00

9. decembrī Otrās Adventes svētdienas ģimeņu

dievkalpojums plkst. 10:00

16. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00

23. decembrī Ceturtās Adventes dievkalpojums plkst. 10:00

24. decembrī Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums – 18:00

25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 10:00

30.decembris dievkalpojums svētdienā pēc Ziemassvētkiem 10:00

31. decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00

31. decembrī Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums – 23:30

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums 10:00

 

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīc

9. septembrī dievkalpojums ar māsu

draudzes viesošanos plkst. 12:00

23. septembrī dievkalpojums plkst. 17:00

14. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12:00

23. oktobrī dievkalpojums plkst. 17:00

11. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 12:00

25. novembrī dievkalpojums plkst. 17:00

9. decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 12:00

24. decembrī Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15:00

31. decembrī Vecgada dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīc

16. septembrī dievkalpojums plkst. 16:00

30.  septembrī dievkalpojums plkst. 13:00

28. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00

11. novembrī dievkalpojums – 16:00

25. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 13:00

9. decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums 16:00

25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 13:00

30. decembrī Gada noslēguma svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00

 

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

 

. septembrī dievkalpojums plkst.

21. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00

11. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 18:00

5. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00

26. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 11:00

 

 

Precizējums par kapusvētku laikiem, Čudarienes kapsētā 8.jūlijā pulksten 15:00

 

30. jūnijs plkst. 1100– Čukuļkalna kapos

 1. jūlijā  plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

 8. jūlijā  plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 14. jūlijā  plkst. 1100 – Pokratas kapos

                 plkst. 1300 – Garosilu kapos

 15. jūlijā  plkst. 1300 –  Andrukalna kapos

                plkst.  1600 – Gaiļakalna kapos

 21. jūlijā  plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

               plkst. 1200 – Vectilžas kapos

 22. jūlijā  plkst. 1200 – Kārsavas kapos

 4. augusts  plkst.  1200 – Krišjāņu kapos

                  plkst. 1500 –  Kāpessila kapos

 5. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

 12. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

iededzies

“Iededzies” par savu baznīcu, draudzi, draugiem un paziņām – “Iededzies” atkal par savu ticību Kristum! Nenonicini savu jaunību, bet parādi ar paša dzīvi, darbiem, mīlestību, ticību un šķīstību citiem cilvēkiem, par ko tu „Iededzies”.

Kas? 4.Latvijas luterāņu JAUNIEŠU DIENAS
Kad?
 15.-17.jūnijs
Kur?
 Rīga, LELB Jauniešu centrs, Mārstaļu iela 10 un centra baznīcas
Mērķauditorija
: Latvijas luterāņu jaunieši un draugi
Mērķis
: LELB Baznīcas dibināšanas 90. gada dienas atzīmēšana

Pieteikšanās:

  • Elektroniski http://www.lelb-jaunatne.lv sadaļā “4. Jauniešu dienas”
  • Dalības maksa – līdz 8.jūnijam Ls 10, pēc tam Ls 12 (cenā iekļautas 5 ēdienreizes, grāmatiņa, gulēšana skolā uz sava līdzpaņemtā matracīša)
  • Samaksā dalības maksu savlaicīgi uz LELB kontu ar norādi: ziedojums Jauniešu dienām par vārds uzvārds.
  • Ja Tev vēl nav 18, palūdz vecākiem parakstīt atļauju (paraugu lejupielādē mājaslapā)

Papildu informācija:
http://www.lelb-jaunatne.lv
 sadaļā 4.Jauniešu dienas
Tālrunis             27758808      ,             67220453
e-pasts: jauniesudienas@gmail.com
http://www.facebook.com/youthdays

Galvenais neatliec uz vēlāku! Laiks patiešām nestāv uz vietas. Reģistrējies jau tagad. Iededzies Kristus mīlestībā! Nāc un dari!

P.S. Ja ir kādi jautājumi, tad droši vari zvanīt arī Oskaram pa tālr.nr. 26125742 vai rakstīt uz e-pastu: oskars.smolaks@inbox.lv

Vasarsvētki Svētā Gara svētki

Vasarsvētki Kristīgās baznīcas dzīvē nav vasaras gadalaika jubileja.Tas ir garīgs notikums,Svētā Gara nākšana. Augšmceltais Kristus dod norādījumus mācekļiem iet pa visu pasauli izplatīt evaņģēliju un būt Kristus lieciniekiem. Debesbraukšanas dienā Viņš atgriežas atpakaļ debesu godībā. Jēzus aiziet no šīs pasaules fiziski, lai būtu klātesošs mūsu vidū garīgi un Vasarsvētkos  mācekļiem tiek davāds  Svētais Gars, Viņš ieģērbj tos ar spēku no augšienes, dibinādams kristīgo baznīcu.

KAPUSVĒTKU SARAKSTS EV. LUT. BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS UN KĀRSAVAS DRAUDZĒS 2012 GADAM

30. jūnijs plkst. 1100– Čukuļkalna kapos

 1. jūlijā  plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

 8. jūlijā  plkst. 1300 – Čudarienes kapos

 14. jūlijā  plkst. 1100 – Pokratas kapos

                 plkst. 1300 – Garosilu kapos

 15. jūlijā  plkst. 1300 –  Andrukalna kapos

                plkst.  1600 – Gaiļakalna kapos

 21. jūlijā  plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

               plkst. 1200 – Vectilžas kapos

 22. jūlijā  plkst. 1200 – Kārsavas kapos

 4. augusts  plkst.  1200 – Krišjāņu kapos

                  plkst. 1500 –  Kāpessila kapos

 5. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

 12. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Lieldienas – Kristus ir augšāmcēlies!

MARKA EVAŅĢĒLIJS 16. nodaļa no 1-8 pantam

Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā: “Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?” Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis.” Un tās izgāja ārā un bēga no kapa, jo drebēšana un bailes tās bija pārņēmušas, tās nesacīja nevienam nenieka, jo tās bijās.

Jēzus augšāmcelšanās tiek pasludināta, bet cilvēku reakcija ir bailes un izbrīna. Kas tagad notiks? Kā mums būs dzīvot šī notikuma ietekmē? Ko tas mums nozīmē? Un kā tas izmainīs mūsu dzīvi?

Klusajā nedēļā

Osama aicināja aizliegt jaunu baznīcu celtniecību Tuvajos Austrumos

Kuveitā var aizliegt jaunu baznīcu celtniecību. Kuveitas parlamenta loceklis Osama al-Munavers norādīja, ka “Kuveitā jau ir pārāk daudz baznīcu, salīdzinot ar to kristiešu minoritātes skaitu, kas ir šajā valstī .” Osama al-Munavers savā uzrunā aicināja aizliegt jaunu baznīcu celtniecību Tuvajos Austrumos. Kuveitā, kuras iedzīvotāju skaits ir 2,6 miljoni, 85% iedzīvotāju ir musulmaņi. Aptuveni 15% iedzīvotāju ir kristieši, vairākums no tiem – darba ņēmēji no ārvalstīm. No tiem 12% jeb 300 000 ir katoļi. Valstī ir atļauta tikai 15 priesteru kalpošana.

viedoklis par gaidāmo referendumu

Šis lēmums liek izlemt, esam vai neesam kopā ar Latviju. Atceramies tos laikus, kad visi nosaukumi, piemēram, ielu, māju, iestāžu bija uzrakstīti divās valodās. Vai mēs to vēlamies? 133 psalma 12.pantā lasām, ka svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir par Dievu, un tie ļaudis, ko Viņš sev izredzējis par īpašumu. Dievs ir debesu un zemes radītājs, Viņam pieder visa pasaule un visi cilvēki. Ja kādam šķiet, ka viņš pieder sev (un nereti tā gadās), tad kādā sāpīgā brīdī viņš sāk domāt citādi. Ja esam Dieva īpašums, mums jāievēro Dieva baušļi. Dievs savos baušļos saka: dzīvo savā zemē. Krievi dzīvo savā zemē, lietuvieši, igauņi – savās zemēs.

Dzirdēju Anatoliju Gorbunovu sakām, ka esam drosmīga un demokrātiska tauta, ka nonācām tik tālu – līdz referendumam. Būsim izlēmīgi un drosmīgi arī šajā balsojumā, lai varam nodemonstrēt, kas mēs esam par tautu! Atcerēsimies, kā 90.gadu sākumā gājām uz barikādēm, veidojām Baltijas ceļu un mobilizējām spēkus kopīgas idejas vārdā.

Man kā mācītājam bijusi saistība ar daudziem krievu tautības jeb izcelsmes cilvēkiem. Pieļauju, ka īsti krievu cilvēki nebalsos par divvalodību, viņi varbūt labāk paklusēs, bet būs arī kāda saujiņa ļaužu, kas balsos ‘par’.

Mēs kā kristieši vienmēr esam aicināti uz piedošanu. Lasot Evaņģēliju, redzam, ka Jēzus Kristus aicina uz piedošanu un līdzcietību. Tādēļ mēs šeit, Latvijā, dzīvosim pēc Dieva prāta kā tā Kunga tauta, kam tas Kungs ir par Dievu un tie ļaudis, ko Viņš izredzējis.

Mārtiņš Vaickovskis, Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs (publicēts laikrakstā Vaduguns 2012.gada 14.februāra Nr.12 )