Blog Archives

koncerts baznīca

KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2022. GADAM

BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS

2. jūlijā plkst. 1100 – Čukuļkalna kapos

1300– Kamoļkalna kapos

1400 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

3. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

17. jūlijā plkst. 1400 –  Andrukalna kapos

24. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

30. jūlijā plkst. 1100 Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

6. augustā plkst. 1130 –Beņislavas kapos

1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

7. augustā plkst. 1000–  Jaškovas kapos

14. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Pūpolu svētdienas – Palmu svētdienas koncerts

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Balvu, Viļakas, Tilžas un Kārsavas evaņģēliski luteriskajās draudzēs.

Lūgšanu vakars

Lūgsim par mieru Ukrainā

Kristus uzvarētājs pār nāvi un velnu (Lukass Krānahs jaunākais)

Izdzirdot baznīcu zvanus dienas vidū plkst 12, apstāsimies uz brīdi, apzināsimies sevi Dieva priekšā un lūgsim: “Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!” Kurš zina Mūsu Tēvs lūgšanu, pateiksim to šajā nodomā! Vai lūgsim paši saviem vārdiem. Lai beidzas karš, lai uzvar taisnība.

Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top tavs vārds.
Lai nāk tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen!

Lozungs 2022. gadam

Jēzus Kristus saka: Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Jāņa evaņģēlijs 6:37

KATRA DIENA AR DIEVU

  1. daļa GAISMAS BĒRNI – metodisks materiāls bērniem, Adventa laikam. Sagatavojusi mūsu, Balvu ev.lut., draudzes locekle Jūlija Tavare.

https://www.balvubaznica.lv/wp-content/uploads/2021/11/Gaismas-berni.pdf