Blog Archives

Lūgšanu vakars

Lūgsim par mieru Ukrainā

Kristus uzvarētājs pār nāvi un velnu (Lukass Krānahs jaunākais)

Izdzirdot baznīcu zvanus dienas vidū plkst 12, apstāsimies uz brīdi, apzināsimies sevi Dieva priekšā un lūgsim: “Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!” Kurš zina Mūsu Tēvs lūgšanu, pateiksim to šajā nodomā! Vai lūgsim paši saviem vārdiem. Lai beidzas karš, lai uzvar taisnība.

Dievs, izglāb un sargā Ukrainu!

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top tavs vārds.
Lai nāk tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļaunā.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.
Āmen!

Lozungs 2022. gadam

Jēzus Kristus saka: Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Jāņa evaņģēlijs 6:37

KATRA DIENA AR DIEVU

  1. daļa GAISMAS BĒRNI – metodisks materiāls bērniem, Adventa laikam. Sagatavojusi mūsu, Balvu ev.lut., draudzes locekle Jūlija Tavare.

https://www.balvubaznica.lv/wp-content/uploads/2021/11/Gaismas-berni.pdf

iesvētes mācība

Pie mums viesojas draugi no Somijas

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Ev. lut. draudžu Svecīšu vakari 2021. gadā

18. septembrī plkst.14:00 Kamoļkalna kapsētā

18. septembrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

18. septembrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

25. septembrī plkst.15:00 Gaiļakalna kapsētā

25. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

2. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

2. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

9. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

9. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

16.oktobrī plkst.15:00 Miezāju kapsētā

16. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

17. oktobrī plkst.15:00 Jaškovas kapsētā