Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Lūkas Evaņģēlijs.6:36 2021. gada lozungs

Dievkalpojumi draudzēs janvāra mēnesī

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā 

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 3. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00  

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums plkst. 18:00

10. janvārī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

17. janvārī vārda dievkalpojums plkst. 10:00

24. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

31. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

 10. janvārī dievkalpojums plkst. 12:00

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

 31. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 17. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

https://fb.watch/2BQaYTk4yx/

Adventa laiks Tilžas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Adventa 2. svētdiena

https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze/videos/762043271055654/

Skaistais Adventa vainags pie Balvu baznīcas!

Adventa 1. svētdiena

https://fb.watch/23QQRaWa-r/

I Advents

Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzālemes meita! Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis; taisnīgs un tavs palīgs. Cak.9:9

Dievnamā ar Dieva palīgu būvniecības darbi.

Lūdzam atbalstīt darbus ar ziedojumu iespēju robežās.

Reģistrācijas Nr. 90000452700

Draudzes bankas konts:

LV24UNLA0050018060267

Bankas kods: SEB UNLA LV 2X