Svinot Reformācijas 500 izstāde Lutera roze

Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2017. gadā

30.septembrī plkst.18:00 Balvu kapsētā

1.oktobrī plkst.15:00 Kamoļkalna kapsētā

1.oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

1.oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

7.oktobrī plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

7.oktobrī plkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

8.oktobrī plkst.17:00 Garosilu kapsētā

8.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

15.oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

15.oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

21.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

21.oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

22.oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

Dievkalpojumi draudzēm

Latgales luterāņu draudžu diena 2017.gada 5.augustā Cesvainē

Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Latgales Ērģeļu Dienas. Vasaras Pastorāles. Izpilda ērģelniece Diāna Jaunzeme – Portnaja, flautiste Lolita Svilāne

Balvu draudzes bērnu nometnīte noslēgusies:-) Paldies visiem, kas organizēja, darbojās, palīdzēja!

KAPUSVĒTKU SARAKSTS LUT. DRAUDZĒS 2017

 

 

 

  1. jūnijā plkst. 1400– Čukuļkalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

plkst. 1300 – Miezāju kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1500 – Andrakalna kapos

 

16.jūlijā plkst. 1500– Beņislavas kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

plkst. 1300 – Vectilžas kapos

plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1130 – Kārsavas kapos

plkst. 1300 – Garosilu kapos

 

  1. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

plkst.  1300 – Gaiļakalna kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Pokratas kapos

plkst.  1400 – Krišjāņu kapos

plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Laulāto kurss balvu draudzē

Par atmiņu no Ziemassvētku svētvakara Balvu ev. lut. baznīcā 2016. gadā. Fotogrāfs mūsu draudzes loceklis Elgars Āboliņš

Priecīgus Ziemassvētkus un Dieva svētītu jauno gadu!